Privacyverklaring


Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraars legt uw kunstzinnig therapeut een aantal persoonsgegevens van u vast. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens
Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie. Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie bij zorgverzekeraars uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.

Bewaartermijn
Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet eerst door de cliënt zijn goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

Wat zijn de rechten van de cliënt?
Als u wilt weten welke gegevens de kunstzinnig therapeut van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de therapeut schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan. De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

Klachten
De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------